Библиотека Струмски
Издателска дейност:
Подкрепете ни:

VMRO Lion
Македония >> "Освободителната борба в Костурско (до 1904 год.); по спомени на Пандо Кляшев", София, 1925 година
Пандо Кляшев от с. Смърдеш, Костурско, Егейска Македония - "Освободителната борба в Костурско (до 1904 год.); по спомени на Пандо Кляшев", София, 1925 година


Увеличи
Описание

110 години от кончината на изтъкнатия костурски войвода Пандо Кляшев!
През 1925 г. спомените му са издадени от акад. Любомир Милетич и печатницата на велешанина Петър Глушков в София.
"Роденъ съмъ въ с. Смърдешъ (Костурско) на 1882 год. 29 септемврий. Баща ми бѣше зидаръ, родомъ отъ Смърдешъ, а майка ми отъ Брезница, близко село. Училъ съмъ се въ селото си отъ I до включ. IV отдѣление въ българско училище. Въ селото ни имаше българско и гръцко училище; въ Смърдешъ сѫ най-върлитѣ гъркомани. Въ гр. Костуръ свършихъ I - III класъ; IV - VI кл. въ Солунската гимназия, а VII кл. въ Битоля. Свършихъ гимназията презъ 1899 - 900 год. Следъ това презъ 1900 - 901 учителствувахъ въ Смърдешъ, а на края на учебната година 1901 въ юлий постѫпихъ въ въстанишка чета, и отъ тогава прекарвахъ цѣлото време съ четитѣ до край. Още въ Солунъ, въ 1898 год. на 20 декемврий бидохъ посветенъ заедно съ нѣколко другари отъ класа (VI кл.) въ революционното дѣло. Тогава имаше две партии въ Солунъ: еднитѣ, централисти, на чело съ Хр. Матовъ, Хр. Татарчевъ, Хаджи Николовъ и Пере Тошевъ - и други, върховисти: Гарвановъ, Колушевъ, Хаджи Мишевъ. Съ тѣхъ бѣше и Наумовъ. Азъ и другаритѣ ми нищо не знаехме, че има разлики между двете групи, и симпатизирахме на Хр. Матовъ и Пере Тошевъ. Въ революционното дѣло бѣхме посветени отъ Гарвановъ и Колушева, но не направо, а чрез посрѣдство на други. Отъ съчиненията, които бѣхъ челъ и които сѫ ми повлияли, си спомнямъ за Каравеловитѣ повести "Подъ Игото" на Вазова и Ботевитѣ съчинения."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Пандо Кляшев (1882-1907) е виден български революционер, войвода на ВМОРО; член на Битолския окръжен революционен комитет на ВМОРО;


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1179 пъти.