Библиотека Струмски
Издателска дейност:
Подкрепете ни:

VMRO Lion
Македония >> "Списък на членовете на настоятелството на дружеството "Св. Иван Кръстител" и Устав на Дружеството "Св. Йован Кръстител" в София", София, 1929 година
Дружество "Св. Йоан Кръстител" на българите от Голо Бърдо и Поле - "Списък на членовете на настоятелството на дружеството "Св. Иван Кръстител" и Устав на Дружеството "Св. Йован Кръстител" в София", София, 1929 година


Увеличи
Описание

"До Господина Министра на Вѫтрешнитѣ Работи и Н. Здраве.
Съобщава се за свѣдение на почитаемото министерство, че се конституира настоятелство на дружеството св. Йованъ - Кръститель при слѣдния съставъ председатель Димитъръ Илиевъ, подпредседатель Вельо Христовъ, касиеръ Коста Баталовъ, секретаръ Захари Илиевъ, членъ съвѣтникъ Хараламби Ивановъ.
Приложение 1. уставъ.
"Днесъ 19 януарий хиляда деветстотинъ двадесеть девета година, българитѣ, родомъ отъ Дебърския окрѫгъ, останали въ територията на Албанското кралство: Голо-бърдо и Поле, живущи въ ст. София, основаха Дружество подъ име: "Св. Йованъ Кръститель".
Съставъ:
Чл.3 Всички българи: гурбетчии, бѣжанци и преселници, родомъ отъ Голо-бърдо и Поле - Дебърско, живущи въ България, както и тѣхнитѣ наследници, безъ разлика на полъ и възрасть отъ 18 години нагоре, сѫ задължително членове на дружеството. Забележка 1. Българи сродени по мѫжка и женска линия отъ тия подобласти, както и българи отъ другитѣ подобласти на Дебърско иматъ право и морално сѫ задължени да бѫдатъ членове на дружеството."


Източник: Оригинален източник на книгата - Държавна агенция "Архиви"

Автор: Дружество на българите от Дебърския окръг, Голо бърдо и Поле (от 1925 г. в Албанското кралство), живеещи в София.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 356 пъти.