Библиотека Струмски
Издателска дейност:
Подкрепете ни:

VMRO Lion
Македония >> "Размишления върху произхода на българите", София, 1926 година
Даниил Юруков - "Размишления върху произхода на българите", София, 1926 година


Увеличи
Описание

"Още когато изучавахъ българската история, като ученикъ, чувствувахъ инстинктивно невѣрностьта на теорията, че българитѣ били отъ татарски произходъ...
Тридесетъ месечното ми пребиваване въ Скопие и Сересъ и познаването на тритѣ български наречия ми даде възможность да се добера до истината, която решихъ да изложа писмено.
Презъ 1901 година бѣхъ назначенъ за Български Търговски Агентъ въ Скопие. Заминахъ за мѣстоназначението си презъ Цариград, дето посетихъ Екзарха...
От Цариградъ заминахъ съ руски параходъ. Като стигнахъ на Св. Горското пристанище, параходътъ трѣбваше да престои тамъ два часа. Слѣзохъ презъ това време на пристанището, дето имаше само една кръчма, а задъ нея се разстилаше празно пространство; едно младо момче пасѣше тамъ нѣколко мулета. Чухъ, че единъ възрастенъ човѣкъ му извика: "Докарай ги мъскитѣ тува!" Тоя чисто македонски изразъ ме зарадва, защото на пристанището всички приказваха гръцки.
Азъ съмъ роденъ въ Брацигово, чиито жители въ по-голѣмата си част сѫ преселници отъ Костурско, и понеже съмъ израстналъ и свикналъ съ македонското наречие, като чухъ горния македонски изразъ, стори ми се, че съмъ се върналъ въ отечеството си и слушамъ матерното си наречие...
Сърбитѣ почти отъ единъ вѣкъ сѫ завладѣли една часть отъ западна България и отъ петдесетъ години друга часть. Навсѣкѫде по тия мѣста ще чуете да се говори официално сръбски езикъ, но ако проникнете въ семействата, ще чуете чисто български езикъ - шопското наречие.
Помацитѣ, които сѫ помюсюлманчени преди 250 години, и до днесъ сѫ съхранили най-чистъ български езикъ, ако и да се казватъ турци. Брациговци сѫ се преселили масово от Костурско преди 160 години и училищата сѫ успѣли да наложатъ на младитѣ тракийското наречие, но въ семействата македонското наречие все още господствуваше. Дори у най-културния брациговецъ ще забелѣжите следи отъ Костурското наречие.
Ако говоритѣ съ кой и да е културенъ българинъ от Тракия или отъ Източна България, или съ българинъ отъ Македония, изведнъжъ ще забелѣжите акцента на неговото родно наречие.
Всичко това не е ли най-добриятъ паметникъ и най-доброто доказателство за произхода на единъ човѣкъ или на единъ народъ? И ако и днесъ въ нѣкогашнитѣ Тракия, Македония и Дардания се говори единъ и сѫщи езикъ съ три различни наречия, споредъ както сѫ били раздѣлени политически и въ най-древнитѣ времена, това не е ли доказателство, че тамъ живѣе единъ и сѫщи народъ, и че тоя народъ е живѣлъ въ сѫщитѣ мѣста още отъ времето на Херодота?


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Данаил Стоянов Юруков (1852-1926) е български революционер, политик, дипломат и общественик, по произход от големия костурски преселнически род Юрукови. Роднина е на войводата на ВМОРО Петър Юруков.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 438 пъти.