Библиотека Струмски
Издателска дейност:
Подкрепете ни:

VMRO Lion
Македония >> "Стремежите на руската дипломация, Борбата й против обединението на Българския народ; 1883-1913 (отворено писмо до Г-да Д-р Ст. Данев и Ив. Евстратиев Гешов)", София, 1914 година
Иван Кузманов Божинов от Дебър, Вардарска Македония - "Стремежите на руската дипломация, Борбата й против обединението на Българския народ; 1883-1913 (отворено писмо до Г-да Д-р Ст. Данев и Ив. Евстратиев Гешов)", София, 1914 година


Увеличи
Описание

"Твърдѣ голѣмо нещастие за българския народъ е било, че сѫдбинитѣ на неговото отечество прѣзъ фаталната 1913 год. сѫ се рѫководили отъ хора слѣпо привързани на руската дипломация отъ кѫсогледи и недорасли дипломати, които ако и българи, гледали сѫ, па и сега още продължаватъ да гледатъ на нашето отечество като на нѣкоя руска провинция. На тия зловѣщи хора напълно дължи България изпитания отъ нея незаслуженъ погромъ. На тоя политически пигменъ дължи и клѣтата Македония подѣлбата си между исконнитѣ и неумолими врагове на всичко българско – между сърби и гърци. Тия прѣзрени ренегати не заслужаватъ дълго да се говори за мерзкото имъ и прѣдателско поведение и ние не пишемъ за тѣхъ, но за назидание на грядущето поколение, което има да замѣсти и тия недалновидни и прѣстѫпни дипломати и насъ, които съ орѫжие въ рѫка сме взели участие въ борбитѣ противъ турци, сърби и гърци. За това поколение, което единъ день ще произнесе присѫдата си върху всички, които сѫ взели прѣко или косвено участие въ освободителната война, и което нѣма съмнѣние ще заклейми съ клеймото на позора прѣдателите на отечественитѣ интереси, пишемъ ние този исторически очеркъ...

...Защо тогава правителството не отпочна прѣки прѣговори съ Турция, защо отхвърли това хубаво прѣдложение на прѣстарелия турски държавникъ, особенно като знаеше, че той се поддържа и отъ мощната Англия? Не виждаше ли това прѣдателско правителство, че сърбитѣ систематически се бѣха заловили да изтрѣбляватъ всичко българско въ Македония, не се ли сѣщаше то, че сърби и гърци тайно преговарятъ съ сключване на нападателенъ и отбранителенъ съюзъ, насоченъ единствено противъ България, особенно като бѣ прѣдупрѣдено и отъ самия Кямилъ паша, че е неминуема войната между България и съюзницитѣ й? Защо това кекаво и продадено на руската дипломация правителство, понѣ прѣди да отхвърли прѣдложението на Кямилъ паша, не се погрижи да да си обезпечи точни граници съ Сърбия и Гърция въ Македония?

Питаме измѣнницитѣ Гешева и Данева да кажатъ и намъ и на цѣлия български народъ, какви гаранции сѫ изискали отъ сърби и гърци, и ако не сѫ поискали и не сѫ добили такива, защо сѫ решили да сключатъ и подпишатъ съюзнитѣ договори и конвенции? Питаме тия политически престѫпници, защо сѫ ангажирали съ тия фатални договори доблестния и храбъръ български народъ и неговата бѫднина? Та мигаръ тѣ сѫ биле толкова наивни, че не сѫ знаяли, какво наедно съ сключването и подписването тия договори и конвенции обричатъ цѣлия български народъ на опастность отъ съюзническа измѣна съ всичкитѣ й катастрофални послѣдици?...
Но може би Даневъ и Гешевъ ще ни кажатъ, че сама Русия, самъ рускиятъ царь е билъ гарантъ за изпълнението на договора отъ страна на Сърбия?...Та мигаръ това прѣдставлява реална гаранция за единъ народъ, който е ималъ толкова причини да не се довѣрява не само на сърби и гърци, но и на самата официална Русия, която не е пропускала всѣки удобенъ случай да напакости на България и да я обезсили? Па освѣнъ това питаме, нашитѣ прѣстѫпни дипломати, кой имъ е далъ право при сключването на договоритѣ и конвенциитѣ да дѣлятъ населената съ чисти българи Македония на спорни и неспорни зони? Питаме ги, Скопие, Куманово, Дебъръ и Тетово, които дадоха грамадни жертви за величието на българската народность и други македонски територии бащина имъ мушия ли сѫ били, та съ едно драсване на перото сѫ ги откъсвали отъ тѣлото на майка България и сѫ ги давали на сърбитѣ?..."

Ив. К. Божиновъ (роденъ въ градъ Дебъръ на 20 юний 1867 година).


Източник: Брошурата е предоставена от Институт по История на Българската Емиграция в Северна Америка - "Илия Тодоров Гаджев"

Автор: Иван Кузманов Божинов (1867-1927; София) е български просветен деец, книжар, печатар, публицист и издател. В печатницата му се печатат вестниците "Глас Македонски", "Вардар", "Автономия", "Борба за свобода за Македония и Одринско" и др.; отговорен редактор е на списание "Лоза", списание "Свят", редактор и издател на в. "Дебър" и др. Съставител е на „Българско календарче“, „Календарче България", „Календарче Вардар“ и т.н. Кмет е на Дебър по време на българското управление на града през Първата световна война. За повече информация за Иван Божинов тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 394 пъти.