Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Към терминологията на българската флора и фауна", публикувано във в. "Вести", год. IX, брой 62, 69 и 70; год. Х, брой 63 и год. ХI, брой 54; Цариград, 1899 година
Георги Трайчев от Прилеп, Вардарска Македония - "Към терминологията на българската флора и фауна", публикувано във в. "Вести", год. IX, брой 62, 69 и 70; год. Х, брой 63 и год. ХI, брой 54; Цариград, 1899 година


Увеличи
Описание

В периода от 1899 до 1901 г. българският просветен деец и революционер Георги Трайчев публикува наименуванията на различни животни и растения от Македония и Одринско, събирани от него по време на учителствуването му.
"Има из нашия народъ сума названия на трѣви, дървета, бубулечки, риби и пр., названия неизвѣстни на съставителитѣ на учебницитѣ по ботаниката и зоологията, гдѣто живо се срѣща тоя недостатъкъ; въ много отъ тия учебници намираме латински названия, направо заети или искуственно прѣведени на български, когато, - може да бѪде увѣренъ човѣкъ, - у нашия народъ има свои названия за тѣхъ. Увѣрени сме, че всѣкой, който запише нѣколко думи по названията на растенията и животнитѣ, ще направи какво-годѣ откритие, важно за учебната ни литература. Ето полезно и благородно занятие за нашитѣ народни учители и за ученицитѣ." Воденъ отъ горнитѣ съображения, още прѣзъ 1896 г., като учитель по Естеств. История при Скопското Педагогическо училище, почналъ съмъ да записвамъ мѣстнитѣ названия на растенията и животнитѣ и то по слѣдующия начинъ."
"Домаш. свиня. (Sus serofa).
1. Бишка - с. Равна, Сѣрско.
2. Прасе - с. Лазарополе, Дебърско.
3. Гуде - с. Дрѣнъ, Прилепско.
4. Кърнакъ - г. Прилѣпъ.
5. Маторица (жен.) - с. Спатово, Д.Х.
6. Нерезъ (нескоп.) - г. Прилѣпъ.
7. Вепъръ (нескоп.) - г. Кичево.
8. Кърмакъ (нескоп.) - г. Прилѣпъ.
9. Неръ (нескоп.) - с. Горно-Броди, Сѣрско.
от 6 мес до 1 год. свинче
1. Низиме - с. Миравци, Гевгел."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Георги Трайчев Гьоргимайков (1869-1945) е виден български просветен деец, историк, революционер и фотограф; колега на Даме Груев и Пере Тошев в Прилепското българско училище;
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 2249 пъти.