Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Знацитѣ на пораженство и следъ пропадането на Югославия (въ течение на Втората свѣтовна война) ", публикувано в "Спомени IV - Освободителната борба 1924-1934 г. (продължение)", Indianapolis, USA, 1973 годинa
Иван Михайлов от Ново село, Щип, Вардарска Македония - "Знацитѣ на пораженство и следъ пропадането на Югославия (въ течение на Втората свѣтовна война) ", публикувано в "Спомени IV - Освободителната борба 1924-1934 г. (продължение)", Indianapolis, USA, 1973 годинa


Увеличи
Описание

Спомените на дългогодишния лидер на ВМРО Иван Михайлов за пораженството и грешките на българското управление в Македония през Втората световна война.
Материалът е публикуван в "Спомени IV - Освободителната борба 1924-1934 г. (продължение)", Indianapolis, USA, 1973 година
"Още по време на войната се убедихъ, че въ интереса на всебългарското духовно единство по-добре бѣше ако българската държавна власть не се установеше въ Македония. Годинитѣ, които изминаха отъ тогава до днесъ, още повече затвърдиха това ми убеждение. Ако не бѣ дошла, съ тогавашната й политика и съ манталитета на мнозина отъ тогавашнитѣ й чиновници, за България щѣха да се запазятъ много по-възвишени чувства всрѣдъ македонското население; или по-точно казано - нѣмаше да бѫдатъ дадени поводи на недобросъвѣстни, а и на повлияни отъ чужди централи хора, да изграждатъ антибългарска пропаганда дори и на национална почва.
"За по-наблюдателнитѣ хора въ Македония не остана скрито, че властьта е дошла до голѣма степень съ манталитета на познатитѣ звенари въ България. Тя насочи усилията си предимно къмъ славословие на довчерашната пораженска политика, така рѣзко антимакедонска. Но обществото въ Македония не бѣ тъй слѣпо, че да не вижда въ какво се обстоеше заслугата на тая власть при премахването на сръбския режимъ. Нѣмаше налице голѣма нейна заслуга; германцитѣ сгазиха Сърбия, окупираха и последния милиметъръ македонска територия и сетне я дадоха на България за администриране. Така че, пресилено бѣ рѫководителитѣ на българската държава да се самокръщаватъ съ прилагателни като "освободители", "обединители" и пр.
Духътъ на тая власть бѣ антисвободолюбивъ.
Тя се зая да прокарва въ Македония политика на "раздѣляй и владей". Естествено, иматъ грѣхъ и тези македонци, които ламтѣха да ставатъ министри, окрѫжни управители и околийски началници."
"Въ една скопска бирария млади офицери започнали да пѣятъ сръбски севдалински пѣсни. Единъ гражданинъ се приближава до едного отъ офицеритѣ и учтиво го помолилъ да не се пѣятъ тия пѣсни предъ публиката, която толко години ги е слушала от поробителитѣ. На излизане отъ бирарията, този гражданинъ е причаканъ въ една тъмна улица и двама млади офицери му нанесли здравъ бой. Станалото се е коментирало съ възмущение въ срѣдата поне на нѣколко стотинъ души мѣстни хора. Битиятъ е моятъ братъ Павелъ.


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Иван (Ванчо, Ванче) Михайлов Гаврилов (1896-1990, Рим, Италия) е легендарен български революционер, последният дългогодишен лидер на ВМРО.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 4019 пъти.