Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Устав на Щипското братство "Тодор Александров" в гр. Скопие; Списък на членовете учредители; Списък на членовете на управителното тело", Скопие, 1942 година
Щипско благотворително братство "Тодор Александров" в гр. Скопие - "Устав на Щипското братство "Тодор Александров" в гр. Скопие; Списък на членовете учредители; Списък на членовете на управителното тело", Скопие, 1942 година


Увеличи
Описание

"Основава се въ градъ Скопие щипско братство "Тодор Александров".
Братството има крѫгѫлъ печатъ съ името на братството наоколо, а въ срѣдата личи символична картина отъ гр. Щипъ...
Цельта на братството е културно-просвѣтна и благотворителна:
а) да подпомага своитѣ членове;
б) да подпомага родния си градъ Щипъ въ усилията му да се издигне културно-стопански;
в) да бъде въ услуга на всички начинания отъ културенъ и стопански характеръ, целящи подобрение живота въ Македония и закрепването ни на общата ни родина - обединена България...
Действителни членове сѫ щипяни отъ гр. Щипъ или околията, живущи въ гр. Скопие или околията...
УПРАВИТЕЛЕНЪ СЪВЕТЪ
1. Председатель - Крумъ Димитровъ Бабамовъ, индустриалецъ, Скопие, генералъ Линдеманъ №32.
2. Подпредседатель (първи) - Михаилъ Саневъ Саневъ, книжарь, ул. царъ Борисъ №47.
3. Подпредседатель (втори) - Димитъръ Коцевъ Караджовъ, инженерь бригаденъ, Областно инженерство - Скопие.
4. Секретарь д-р Тодоръ Коцевъ Мировски, чиновникъ въ Б.Н.Банка - клонъ Скопие, живущъ ул. 246, №2.
5. Касиерь - Павелъ Паневъ Паневъ, търговецъ, ул. Царь Борисъ №21.
6. Членъ съветникъ - Василъ Димитровъ х. Кимовъ, журналистъ, ул. Листъ №34.
7. Членъ съветникъ - Никола Митовъ Селевъ, чиновникъ въ Комисарството по прехраната, ул. Хайнцъ Рикенъ №18.
8. Членъ съветникъ - Славянка Христова Влахчева, чиновничка въ Хигиенския институтъ, живуща ул. Костурска №3.
КОНТРОЛЕНЪ СЪВЕТЪ:
1. Председатель - Петър п. Панчевъ Парнаджиевъ, чиновникъ въ Данъчното управление, ул. Генераль Линдеманъ №9.
2. Членъ въ съвета - Панчо Кочевъ Гюрковъ, търговецъ, улица князъ Кирил №7.
3. Членъ отъ съвета - Иванъ Теранцалиевъ, търговецъ, ул. 214 №7.


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Щипско благотворително братство "Тодор Александров" е създадено от емигранти и бежанци от Щип и Щипско в гр. Скопие през 1942 г.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 712 пъти.