Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "С Пере Тошев от Битоля до София след сражението в с. Крушевица", публикувано в сп. "Илюстрация Илинден", книга 94,95,96,97, София, 1938 година
Петър Ацев от с. Ореовец, Прилепско, Вардарска Македония - "С Пере Тошев от Битоля до София след сражението в с. Крушевица", публикувано в сп. "Илюстрация Илинден", книга 94,95,96,97, София, 1938 година


Увеличи
Описание

Спомени на прилепския войвода Петър Ацев.
"...Когато седнахме на билото и погледахме къмъ България, предъ очитѣ ни се откри пейзажъ, какъвто презъ живота си не бѣхъ виждалъ, защото никога зимно време не бѣше ми ставало нужда да посрѣщамъ зората на такава височина.
Предъ мене бѣше едно необятно равно жълто море отъ мѫгла, надъ което тамъ въ далечината стърчеха като островърхи черни скални острови върховетѣ на Витоша, Рила и Пиринъ. Тамъ далече на югъ едва се подаваше плешивия лобъ на Огражденъ, та тука морето образуваше единъ протокъ изъ Кресненската долина, който съединявашѣ дветѣ морета отъ мъгла, това което бѣ предъ насъ и онова надъ бѣломорската равнина, надъ която стърчеха върховетѣ на Бѣласица, Кървави лѫчи тамъ на изтокъ вече огрѣваха небето и скоро изъ мъглата щѣше да изгрѣва слънцето. Виждайки тая картина и имайки предвидъ близостьта на опасностьта азъ се обърнахъ къмъ пѫтя, изъ който още кретиха изтощенитѣ ми другари. Пере беше седналъ на нѣколко стотинъ крачки подъ насъ. Подпрѣлъ се върху карабината си, той бѣ клюмналъ глава, като че ли тя му най-тежеше, и дълбоко поемаше студения въздухъ. Извикахъ му: "Пере, ако знаешъ каква картина ще видишъ, увѣренъ съмъ, ще забравишъ умора и всичко и веднага ще дотичашъ при насъ". И действително той ни послуша, стана и вече безъ почивка се покатери при насъ. Тъкмо въ този моментъ се подаваше и израстна въ златочервена корона изъ подъ далечното море отъ мѫгла слънцето.
Въ сѫщото време това пространно жълто море почна да се вълнува леко и картината стана прелестна. Пере, като зърна всичко това, извика "Ааа"!... и застана като забитъ колъ на граничната линия. Той забрави сега всѣкаква умора и завика: "Черни-върхъ, Рила, Пиринъ, Елъ-тепе, Бѣласица, Огражденъ! А слънцето, слънцето вижте какъ прилича на златна огнена корона! Ето отъ кѫде е взелъ моделътъ първиятъ майсторъ на царската корона."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в прилепското село Ореовец Петър Ацев (1877-1939) е български учител, прилепски войвода на ВМОРО, запасен член на генералния щаб на Илинденско-Преображенското въстание и участник в легендарната "битка на Ножот" през 1907 година. През войните за национално обединение на България е доброволец в Българската армия. Член на Илинденската организация.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1458 пъти.