Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Принос към историята на първия охридски архиепископ Йоан от Дебърско", публикувано в сп. "Училищен преглед", книга 39, София, 1940 година
Георги Трайчев от Прилеп, Вардарска Македония - "Принос към историята на първия охридски архиепископ Йоан от Дебърско", публикувано в сп. "Училищен преглед", книга 39, София, 1940 година


Увеличи
Описание

"Сѫдбата на западнитѣ българи е много тежка отъ далечното минало. При липса на свои исторически писмени свидетелства, принудени сме да черпимъ познание отъ чужди извори, предимно византийски, които не винаги сѫ безпристрастни къмъ насъ, българитѣ, като често изопачаватъ или криятъ самата историческа истина. Въ такъвъ случай си служимъ съ запазенитѣ спомени и предания у народа, които се предаватъ отъ уста на уста, отъ едно поколѣние на друго. Такава една историческа личность, за която твърде малко или нищо почти не се знае, е първиятъ охридски архиепископъ Иоаннъ отъ Дебърско. Пръвъ споменъ за него рускиятъ академикъ и професоръ църковно-историкъ Голубински, който по Дюганжевия каталогъ за охридскитѣ архиепископи казва, че: "Иоаннъ билъ изъ Дебри, области Агноадникскьой, българинъ, изъ игуменовъ тамошнаго монастиря "Богоматери". И само толкова.
Въ битностьта на екзархийски училищенъ инспекторъ, въ Дебърската епархия, презъ годинитѣ 1911-1912, въ чийто районъ спадаше и мѣстностьта "Агноадникскьой" - днешното Рѣканско, можахъ да проуча и събера най-подробно достатъчно сурови материали на самото мѣсто, по живитѣ спомени за "нашийотъ патрикъ" Иоанна, които по материали изнасямъ на показъ."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Георги Трайчев Гьоргимайков (1869-1945) е виден български просветен деец, историк, революционер и фотограф; колега на Даме Груев и Пере Тошев в Прилепското българско училище;
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1914 пъти.