Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Сборник от старо-народни песни и обичаи в Дебърско и Кичевско (Западна Македония)", София, 1893 година
Васил Икономов от с. Лазарополе, Реканско, Вардарска Македония - "Сборник от старо-народни песни и обичаи в Дебърско и Кичевско (Западна Македония)", София, 1893 година


Увеличи
Описание

"Но най вече наший народенъ животъ се описва въ нашитѣ народни пѣсни и обичаи. Подъ натискътъ на обстоятелствата и положенията въ които е попадалъ често нашия народъ, той изгубилъ всички свои учени, изгубилъ многото тѣхни трудове, и не е имало, освѣнъ народния пѣвецъ, кой да остави черти отъ миналитѣ епохи на народния ни битъ. Слѣдователно събиранието и отпечатванието на нашитѣ пѣсни и обичаи е отъ най-голѣма нужда, и е единственъ источникъ за изучаванието на миналото ни като народъ.
Сичкитѣ изъ Дебърско ни пѣсни се слушани отъ баба Дунава Тортеска отъ Галичникъ. Свадбарскитѣ отъ баба София Аврамоска и отъ баба Елена Никоска изъ с. Лазаро поле. Сичкитѣ празднични пѣсни изъ Кичевско се слушани отъ баба Менка Митреска изъ с. Кленоецъ, а свадбарскитѣ отъ баба Неда Кѫрстева изъ с. Кленоецъ.
Съ тоя си трудецъ ние прилагаме още единъ сборникъ отъ народни умотворения къмъ издаденитѣ вече много други, споредъ исказаното желание на покойнитѣ Бр. Миладинови."
Съдържа подробен и особено интересен списък на спомоществoватели от стара България и Македония.


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в западна Вардарска Македония (село Лазарoполе в областта Река) Васил Апостолов Икономов (1848 - 1934, Лазарoполе) е виден български общественик, учител, свещеник, печатар, публицист и фолклорист.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1020 пъти.