Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Град Велес; Историко-географски и Народо-стопански очерк", София, 1929 година
Христо Чочков от Велес, Вардарска Македония - "Град Велес; Историко-географски и Народо-стопански очерк", София, 1929 година


Увеличи
Описание

"Настоятелството на Велешкото благотворително братство "Райко Жинзифов" въ желанието си да се събератъ всички сѫществуващи материали за написване "Историята на гр. Велесъ" назначи една комисия отъ съграждани-специалисти, на която възложи изпълнението на тази задача. Комисията, следъ размѣна на мисли, натовари члена отъ сѫщата г. Хр. Чочковъ да извърши тази научна работа и въ резултатъ на която се явява настоящия втори свитъкъ "Историко-Географски и Народо-Стопански очеркъ".
Населението въ града и околията се състои отъ българи, турци, власи, цигани и арнаути. Обаче, само първитѣ две групи сѫ най-голѣми по количество, а останалитѣ освенъ че сѫ малки, но и пръснати по разнитѣ села, та губятъ своята национална и икономическа мощь. Въ това ще се убедимъ, като разгледаме сѫществующитѣ официални и чужди статистики.
Така, първата официална статистика, която имаме за града и околията е тази отъ 1866 година, когато правителството извършило описъ на имотитѣ...
По тази статистика намираме за града следното:
2145 кѫщи български съ 12592 души жители
1002 кжщи турски съ 4960 души жители
59 кѫщи влашки съ 308 души жители
53 кѫщи цигански съ 274 души жители
или всичко 3259 кѫщи съ 18134 души жители...
Въ миналото гр. Велесъ е билъ единъ отъ първитѣ търговски центрове въ Македония. Материалното благосъстояние на гражданитѣ е било завидно до направата на желѣзопѫтната линия Солунъ-Скопие презъ 1872 год. Отдавна въ града е имало кѫщи, които водели търговия съ Бѣлградъ, Буда-Пеща, Виена и другаде и то главно съ сахтияни, полуобработени кози и овчи кожи, а отъ тамъ сѫ донасяли разни манифактурни стоки. По забележителни фирми сѫ били: Палашеви, Мисканови, Кушови, Драндарови (х. Йорданъ), Свакярови, х. Мишеви, Шулеви и др."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Христо Чочков e съветник на Велешкото благотворително братство и изследовател на историята на родния си град Велес. Работи като банков чиновник. Домът му в София се е намирал на бул. Македония 21, близо до Руски паметник.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 2022 пъти.