Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Наръчно Св. Благовествование или Сбор от Евангелските Чтения", Цариград, 1870 година
Кузман Шапкарев от Охрид, Вардарска Македония - "Наръчно Св. Благовествование или Сбор от Евангелските Чтения", Цариград, 1870 година


Увеличи
Описание

"Mили Читателiе!
Въ едно мѣсто, кѫде що майчиныйтъ языкъ, изхвърленъ отъ сто и повике годины, днесъ ся въвождать изново въ църквы и въ училища, знаеть ся каква нужда бывать за книгы на домашенъ языкъ писаны, и какь тые ся прiемавать. Това нѣщо сѣ чинить денеска въ Македонiя.
Въ нашитѣ (Мак.) страны, понеже отъ нѣколко години ся почнѫло да ся въвеждатъ въ учебны-тѣ и молителны-тѣ заведенiя Българскый-тъ майчинъ ни языкъ, народъ-тъ днесъ ся нуждаеть непомалко за църковны отъ колко що за учебны книгы. У насъ (до кѫдѣ що былъ изгоненъ Българскый-тъ языкъ) ся разумѣватъ че никой, отъ най-малый-тъ до найголѣмыйтъ, не знаеть да чететь Българскы, та како бы могло да ся въведеть лесно?...
Една отъ много-то имъ прѣдрѫчны пречкы ie и слѣдуящава, - оти Цьрковный-тъ Българскы. языкъ былъ Сьрбскый (! ?) та не смы могли да го разумѣваме (!) еще и отъ Правителство-то былъ (?!) ужь запренъ (?!). А за денешното Въсточно-Българско нарѣчiе, - оти было "Шопско", а пакъ Шопъ у насъ значить найпростыйтъ дебелакъ, та велять. "Шопiе ли ке ся чиниме?". Това обаче да не помысли нѣкой, оти правятъ отъ злобѫ къмъ Българизмъ-тъ или отъ любовь къмъ Грьцизмъ-тъ; не, ами напротивъ они много лесно кандисвать да ся чететь по цьрквы-тѣ и по училища-та Българскы, нъ така, како що и тiе да разумѣвать, тога еще и ся радвать...
По тая смысъль отъ нѣколко врѣме сьмь ся наѣлъ да помогнѫ по възможностьтѫ ми на мои-тѣ съотечественници още оломлани (1) приготвихъ нѣколко пьрвоначалны учебны книжкы на нарѣчiе по-вразумително за Македонскытѣ Българы, отъ кои едны ся издадоха лани.
Продължеещемъ истѫ-тѫ мыслiѫ прѣдставлявамь сега още двѣ другы книжкы непомалко полезны отъ понапрѣжнытѣ. Тые сѫ две събранiя, 1) отъ Евангелскы-тѣ Недѣлны и Праздничны Чтенiя и 2) отъ Апостолскытѣ, на старобългарскы и новобългарскы, за употрѣбленiе въ училища-та и цьрквы-тѣ, употрѣбленiе-то и ползѫ-тѫ на кои всѣкой родолюбецъ Българинъ можетъ да усѣтить..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Кузман Шапкарев (1834-1909, София) е виден български възрожденски книжовник, фолклорист, редовен член на Българското книжовно дружество, днес БАН (1900), роден в град Охрид.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 2032 пъти.