Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Скопската Епархия; мнения и отзиви", публикувано в "Църковен вестник", брой 37 и брой 39, София, 1909 година
Теодосий Гологанов от с. Търлис, Драмско, Егейска Македония - "Скопската Епархия; мнения и отзиви", публикувано в "Църковен вестник", брой 37 и брой 39, София, 1909 година


Увеличи
Описание

Митрополит Теодосий Скопски (Гологанов) за един интересен фeрман, който той е открил в църковната каса на скопската църква "Св. Богородица" през 1891 г. (Включва и статията на Димитър Мишев за Скопската епархия и началото на борбата на българите в тази епархия с Гръцката патриаршия)
"Нѣколко мѣсеци прѣди уволнението ми, въ споразумѣние съ валията, Кадри паша, подадохъ такриръ да се снабдятъ, споредъ закона, всички български училища съ официални документи...Въ църковната каса на скопската църква "Св. Богородица" намѣрихъ единъ фирманъ отъ по-миналия вѣкъ, XVIII-ия. Този фирманъ занесохъ на валията; той, като го прочете, ми каза, че фирманътъ е важенъ за българитѣ и да го пазимъ добрѣ. Азъ веднага повикахъ митрополитския кятибинъ, който го прѣведе на български.
Въ фирмана се съдържа слѣднето, което помня твърдѣ добрѣ; непомня само името на тогавашния скопски митрополитъ:
Митрополитътъ на гр. Скопие и на околностьта (ве теваби) писалъ на Румския патрикъ, че за българитѣ (булхаръ) въ града Скопие е нужно училище. Румскиятъ патрикъ, по рѣшение на Синода, подаде такриръ на моето правителство, и аз давамъ своята висока заповѣдъ да се издаде настоящия фирманъ за да се направи въ гр. Скопие училищe за българитѣ, мои поданици (слѣдва числото на стаитѣ, прозорцитѣ и пр.).
Това училище сега не сѫществува, а на негово мѣсто и на основание на тоя фирманъ е направено въ времето на митрополита Иоакима сѫществуващето сега училище въ двора при цървата св. Богородица.
Фирмана заедно съ прѣвода му прѣдадохъ на църковното настоятелство, когато се уволнихъ, за да го тури въ касата, въ коята имаше и архиерейски одежди, останали отъ бивши скопски владици."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Теодосий Скопски [Васил Попилиев Гологанов] (1846-1926) е изтъкнат български възрожденец, духовник, учен богослов, преводач и член на БАН. Брат е на Иван и Никола Гологанови.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1117 пъти.