Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Сокращение на Свещенната История, приведено от греческият на славенобългарский язик", Белград, 1847 година
Емануил Васкидович от Мелник, Пиринска Македония - "Сокращение на Свещенната История, приведено от греческият на славенобългарский язик", Белград, 1847 година


Увеличи
Описание

"Ето ви, благоразꙊмни читатели! и азъ споредъ силѫтѫ си междꙊ дрꙊгитеси дѣлца, приносѫмъ на негда славното, а сега посѫрналото, бѫлгарско юношество, настоѧщѫтѫ свѧщеннѫ Iсторiѧ, въ коѧ то употребихъ израженiе, което е живо въ народатъ, удоброразꙊмително, и приѧтно; живо, защото сꙊществꙊва въ говоримыятъ язык; удоборазꙊмително, защо ще сѧкой бѫлгаринъ, които е съ бѫлгарско млеко ωтдоенъ леснω да разꙊмѣе и вкꙊси отъ плодатъ мꙊ; прiѧтно, защо ще сѧкомꙊ да приносѧ драгость, а не ωтвращенiе, което принесоха членоизфѫрлителите и помрѫчители на народныатъ языкъ, по който и сѧ именꙊва всецѣлый бѫлгарскiй народъ, славенобѫлгари....
защо мѫчно нѣщо е, да сѣди человѣкъ противъ природѫтѫ, и да не удобрѧва онова, което ней ни е своиственно, и да сѧ старае да изфѫрли своеродно то названiе и да сѧтрꙊди да измысли съ высокоꙊмiето си, единъ языкъ новъ славеннио-рꙊссо-сѫрбски, но дано преблагiй Богъ ги просвѣти да возлюбатъ бѣдныатъ родъ да не го стꙊщаватъ, но да го услаждаватъ и ползꙊватъ! Прочее умолѧвамъ вашето родолюбiе да прiимите радостнω настоѧщѫтѫ книжкѫ, коѧто азъ изъ чистѫтъ си любовь посвѧщавамъ на цѣлыатъ родъ бѫлгарски."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Емануил Васкидович (1795-1875) е български възрожденски просветител, книжовник и общественик. Основател е на първото елино-българско училище в българските земи през 1815 г. в Свищов.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 823 пъти.