Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Статистика на Македония", публикувано във в. "Македония", брой 8, София, 1889 година
Коста Шахов от Охрид, Вардарска Македония - "Статистика на Македония", публикувано във в. "Македония", брой 8, София, 1889 година


Увеличи
Описание

"Ние постоянно сме твърдили, че Македония е толкова гѫсто населена, щото нейното население по бройностьта си ако не надмимува онова на Сѣверна България, но не е и по-малко оть него. Това сме твърдили на туй просто основание, че лично сме обиколили едно врѣме по голѣмата часть отъ нашето отечество и съ очитѣ си сме виждали и знаемъ, че тамъ има много голѣми села и паланки съ по 5 и 10 хиляди жители. Жално, че за свободнитѣ българи Македония е terra incognita и тѣ не само я мислятъ за една малка часть отъ Европейска Турция, но и почти убѣдени сѫ (по добрѣ заблюдени), че тамъ българското население въ никой случай не е по-голѣмо отъ петстотинъ хиляди души. Разгърнете, който щете българский учебникъ по географията и вие ще се увѣрите въ истинностьта на нашитѣ думи.
А нѣкои отъ българскитѣ публицисти и вѣстникари отдавна сѫ се произнесли, че македонцитѣ ставали всѣкакви Българи, Гърци, Сърби, Власи и пр., стигало да имъ се покаже нѣкакъвъ интересъ. Съ други думи тѣхна милость се съмнѣватъ въ народностьта на македонцитѣ и не вѣрватъ, че у тѣхъ е вродено чувството на националность. Не говоримъ за чужденцитѣ, които изучаватъ странитѣ по пѫтнитѣ бѣлѣжки на пѫтешественици, които често пѫти се произнасятъ за народностьта на цѣли села и градове спорѣдъ както имъ кажѫтъ тѣхнитѣ съпѫтници и кераджии, а нерѣдко за нашитѣ страни и на основание на добититѣ имъ данни и свѣдения отъ гръцкитѣ владици, които сѫ имъ указвали гостоприемство и богато сѫ ги гощавали.
И така цѣлото население въ Македония се състои отъ: 1632590 + 300000 + 30000 + 5000 - 1,967,590 души.
По народность това население се раздѣля така: 999 548 души българи, 614 520 души турци, 212 774 души гърци, 75 413 души власи (цинцари) и 65 335 души евреи. Общото число на народноститѣ турски, грьцка, влашка и еврейска е 968042, помалко отъ числото на българитѣ съ 31506. Въ числото на турцитѣ влизатъ и циганитѣ.
Слѣдователно вѣрно и основателно е заключението на г. Верковича, "че бройностьта на българитѣ въ Македония надминува нѣколко пѫти не само всѣка отъ другитѣ народности, населяющи тая страна, но и вситѣ други наедно взети."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Коста С. Шахов - общественик, журналист, деец на ММКД и ВМОК. Роден на 14 април 1862 г. в гр. Охрид. Завършва право в Софийския университет и работи в Русенския окръжен съвет и Русенското околийско управление, а по-късно в Апелативния съд в Русе. Коста Шахов е сред основателите на Младата македонска книжовна дружина, автор на нейния Устав и Правилник и активен сътрудник на списанието „Лоза“. Издава вестниците „Македония“ (1888-1912 с прекъсвания), „Странник“, „Глас македонски“ (1893-1898), „Борба за свободата на Македония и Одринско“, „Борба“ (1905) и други. Сред основателите е на Македонския комитет (по-късно ВМОК) през 1894 г. в София. Умира на 15 август 1917 г. в София.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1711 пъти.