Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Лекции по История на Българското Право", София, 1926 година
Никола Благоев от с. Ракита, Кайлярско, Егейска Македония - "Лекции по История на Българското Право", София, 1926 година


Увеличи
Описание

"Български народъ
- Народътъ билъ вториятъ основенъ елементъ на българската държава. Той се състоялъ отъ различни по произходъ, култура и вѣра народи. Народътъ въ България, особено въ първия периодъ на историята на българското право етнографски билъ много по-пъстъръ, отколкото е сега. Въ неговия съставъ влизали траки, илири, власи, гърци, прабългари, словени, авари, печенеги, кумани, турци, евреи, арменци и пр. Всѣки отъ тѣзи народи ималъ свои правни, национални, културни и религиозни възгледи. Обаче въпрѣки това поради обединението имъ подъ една политическа власть, еднаквитѣ имъ икономични нужди и дългото имъ съвмѣстно живение образували едно политическо цѣло. Всѣки отъ народитѣ, които влѣзли въ състава на българския народъ, има заслуги за неговото политическо икономично, културно и национално развитие. Прабългаритѣ политически го организирали, власитѣ, тракитѣ, илиритѣ, гърцитѣ, евреитѣ и ерменцитѣ влияели на културното му и икономично развитие, аваритѣ, печенегитѣ, куманитѣ и др. се претопили у него и физически го засилили, а пъкъ словенитѣ асимилирали по-малобройнитѣ несловенски народи и образували българската народность.
- Българската народность се образувала чрезъ асимилация на нѣколко различни по произходъ, култура и вѣра народи, които поради разни политически, културни и социални причини образували единъ мораленъ типъ, който се предавалъ по наследство отъ поколѣние на поколѣние. Така че българската народностъ е резултатъ на дълъгъ исторически процесъ и не се образувала чрез естественото наплодяване на единъ родъ. Понятието българска народность не е едно и сѫщо съ понятието български народъ. Докато българскиятъ народъ билъ едно политическо цѣло и го съставяли разнитѣ народи, които живеѣли въ българската държава и били подъ властьта на българския владѣтель, българската народность е една морална цѣлость, която съставяли само ония българи, които сѫ били свързани съ духовни връзки и сѫ имали общо съзнание на придобитото си наследство политическо, национално и културно минало. За да се образува българската народность, най-важни фактори сѫ били словенитѣ, вѣрата, писменостьта на държавата."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Никола Благоев Попов Гошев (1868-1944) е виден български юрист, историк и политик, член на Македонския научен институт. Народен представител в XIV Обикновено народно събрание. Преподава в Юридическия факултет на Софийския университет.
За повече информация за Никола Благоев тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 301 пъти.