Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Окръжно от 10 юни 1913 година", 10 юни 1913 година
Тодор Александров от Ново село, Щип, Вардарска Македония - "Окръжно от 10 юни 1913 година", 10 юни 1913 година


Увеличи
Описание

Тодор Александров с окръжно до ВМОРО войводи, в което ги призовава към ускоряване започването на войната със Сърбия и Гърция, за да се "свърши веднажъ за винаги нашето национално обединение, за да си вземемъ сега всички български земи".

Другари,
концентрацията на българскитѣ войски срещу сърби и гърци е почти свършена. Вероятностьта за война е много голѣма, при все това българското правителство, подъ натиска на Великитѣ сили, още се колебае и се мъчи да разреши въпроса по миренъ начинъ, въ който случай ще изгубимъ „спорната“ зона: Скопско, Кумановско, Тетовско, Гостиварско, Кичевско, Дебърско, както и хубавия градъ Солунъ. За да се свърши веднажъ за винаги нашето национално обединение, за да си вземемъ сега всички български земи: и „спорна“ зона и Солунъ, трѣбва непременно да се обяви война и съ гърци, и съ сърби.
Щомъ Главната квартира разреши да с е изпратятъ чети въ вѫтрешностьта, които да отпочнатъ атентатитѣ, отъ насъ сега зависи да ускоримъ войната, както това сторихме презъ 1910"-1912 г. за войната съ турцитѣ. Като се знае всичко това, голѣма историческа отговорность пада върху насъ, ако сега не използуваме момента, за да улеснимъ задачитѣ на нашето правителство и на нашитѣ войски.
Прочее, дългъ с е налага на всеки македонски деец и членъ на организацията да употреби всички усилия въ тия сѫдбоносни за сѫдбата на Македония моменти, за да изпълни своя дългъ: да пожертвува всичко свое, но да стори зависимото отъ него за ускоряване, налагане и довеждане на благоприятенъ край предстоящата война съ сърби и гърци.
Уверенъ в пълната сполука на правата кауза, пожелавамъ успехъ на всички българи. Да живѣе целокупна България!
Довиждане въ свободнитѣ български градове: Скопие, Битоля и Солунъ!
10 юний
Нелегаленъ окръженъ членъ въ Централ. Комитетъ

Т. Александровъ


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Тодор Александров (1881-1924) е легендарен български революционер, дългогодишен лидер и една от иконите на македонското революционно движение.
За повече информация за Тодор Александров тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 3002 пъти.