Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "21 Писма от Вениамин Мачуковски до Стефан Веркович (1863-1871)", публикувано в "Документи за Българското възраждане от архива на Стефан И. Веркович", София, 1969 година
Вениамин Мачуковски от с. Мачуково, Гевгелийско, Егейска Македония - "21 Писма от Вениамин Мачуковски до Стефан Веркович (1863-1871)", публикувано в "Документи за Българското възраждане от архива на Стефан И. Веркович", София, 1969 година


Увеличи
Описание

21 писма от Вениамин Мачуковски до Стефан И. Веркович, запазени в архивата на Веркович (1863-1871).
"Искренни ми приятелю!
Ваше-то писмо от 30-ий iулиа го земах бидеки во Енидже. Отъ първи августа сумъ дошелъ тука и се хватихъ съ мѣсецъ да учамъ на бугарски язик деца-та на съединени-те бугаре. Они нематъ сила да поддържават учитель на главица, нъ съ помощь-та отъ мисионери-те....
Тука въ Пазаръ, освенъ единъ двуица задгорци икимджии, сусъ бор(и)на да пале човѣкъ гъркъ не може да найде. Си-те сѫ чисти бугаре, нъ освенъ соединени-те, друзи-те са потупани въ гръцизмъ.... Са готвяхъ да Ви пишамъ отъ Солунъ подробно за посѣщенiе-то ми на градъ Воденъ, нъ понеже тръгнувайне-то ми за въ Цариградъ биде внезапно, не можехъ...
Въ Воденъ са наогятъ ного древности както камейне писани, монеди, старобългарски книги и др. Не можехъ да найдамъ нѣкой бугарски надписъ на каменъ, толко латински и гърски. Митрополитска-та църква казватъ да е правена още отъ време-то Управдово (Justinianus) въ нѫтре найдехъ единъ бугарски осмогласникъ на книга написанъ и въ прахта ке скапе. Друзи-те книги са наогяле по кѫщи-те въ епитропи-те цьрковни, за кои-то ми речеа: "Пити владика-та, да така, защо са боиме да не загинатъ", т.е. да не ги земалъ сьмъ ги, защо казватъ. "Ного книги така ни са земале".
Единъ старъ попъ икономъ ми казваше, кога дошелъ първний-тъ гърски владика въ Воденъ, собралъ си-те бугарски книги отъ църкви-те и не знаятъ що им чинилъ. Той попъ знаеше подробно преданiя-та и поменувалъ сичко що са случило за Охридско-то патриаршество и повеке за Воденски-отъ владика...."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Вениамин Мачуковски (1847-1878) е български просветен и духовен деец. Член на българската община в Солун и един от първите учители в Солунското българско училище (1868-1870) и Кукуш.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1034 пъти.