Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Насте Стоянов", публикувано в сп. "Македонски преглед", год. I. книга 1, София, юли 1924 година
Антон Попстоилов от с. Лешко, Горноджумайско, Пиринска Македония - "Насте Стоянов", публикувано в сп. "Македонски преглед", год. I. книга 1, София, юли 1924 година


Увеличи
Описание

Антон Попстоилов за живота и делото на Насте Стоянов от Крушево – водещ български възрожденски деец в Солун , инициатор за откриването на Солунската българска община.

"Насте Стояновъ се ползуваше съ голѣмо уважение отъ всички българи въ Солунъ. Приятно бѣше на всѣкиго да беседва съ него. Изънредно много се радваше за напредъка на българщината не само въ Солунъ, но и въ цѣла Македония. Като пиша за неговата многополезна обществена дейность, не мога да премълча следното: на празника Свв. Кирилъ и Методий презъ 1909 год. видѣхъ го на гимназиялната порта застаналъ и го запитахъ, защо не влѣзе въ двора на гимназията, обърна се къмъ мене и рече : „Цѣлъ часъ чакамъ да се извърви задръстената улица отъ народъ (народътъ и ученицитѣ на чело съ духовенството на тоя празникъ следъ службата въ църквата „Свв. Кирилъ и Методий" образуваше шествие до мѫжката гимназия, кѫдето се изършваше водосветъ) и пакъ се не свършва. Преди 50 години единъ часъ пѫть трѣбваше да се извърви, докато намѣря нѣкой българинъ, свилъ се въ най-проста кѫщурка".
Приживе Насте смѣташе своитѣ трудове увѣнчани. Доживѣ въ 1912 година да види българскитѣ войски въ Солунъ, въ собствената си кѫща, сияещъ отъ радость. Но какво е било неговото разочарование въ 1913 год.!
Приживе Насте си е блѣнувалъ да бѫде тържествено погребанъ, опѣтъ въ неговата черква, почетенъ отъ учители, ученици, изпратенъ отъ всички свои съграждани, защото той бѣше искрено почитанъ отъ всички български граждани. „Той умрѣ на 7 януарий 1915 год. тъй самичъкъ българинъ, какъвто се бѣ почувствувалъ и при първото си идване тукъ", пише зеть му г. Мл. Панчевъ"


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в Пиринска Македония Антон Попстоилов Ников (1869-1928, София) е виден български историк, фолклорист и етнограф, академик на Българската академия на науките. Дългогодишен учител в Македония и Одринска Тракия - бил е директор на Битолската българска класическа гимназия, Солунската българска девическа гимназия, Одринската българска мъжка гимназия, Серското българско педагогическо училище, Солунската българска мъжка гимназия и Солунската българска търговската гимназия, както и е бил главен училищен инспектор в Цариград към Българската екзархия. По време на Първата световна война между 1915 и 1918 год. е етнограф към Втора българска армия и обикаля освободените градове Охрид, Скопие, Велес, Крива паланка, Серско и Драмско в издирване на исторически и етнографски паметници. Член-учредител е на Македонския научен институт в София.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 980 пъти.