Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Устав и Правилник на Бугарските Македоно - Одрински Револуционерни Комитети [1894 г.]", публикувано във "ВМРО 1893-1903. Поглед низ документи", Матица Македонска – Скопје, 2013 година
Ванчо Георгиев от с. Ново Конярево, Струмишко, Вардарска Македония - "Устав и Правилник на Бугарските Македоно - Одрински Револуционерни Комитети [1894 г.]", публикувано във "ВМРО 1893-1903. Поглед низ документи", Матица Македонска – Скопје, 2013 година


Увеличи
Описание

Публикувайки първият запазен устав и правилник на ВМРО, която по това време носи името Български македоно-одрински революционни комитети Ванчо Георгиев става поредният македонистки историчар, който признава, че ВМРО се заражда като българска националистическа организиция, в която членове могат да бъдат само българите от Македония и Одринска Тракия.

"Устав на Бугарските Македоно - Одрински Револуционерни Комитети [1894 г.]
Глава I
Цел
1. Целта на БМОРК е придобиванье полна политичка автономиjа на Македониjа и Одринско.
2. За постиганье на таа цел, тие се должни да го пробудуваат сознанието за самозаштита каj бугарското население во наведените во 1. области (...).

Глава II
Состав и устроjство
1.Член на БМОРК може да биде секоj Бугарин, без разлика на пол, коj што не е компроментиран со ништо нечесно и безкарактерно пред општеството(...).

Глава IV Казни 13. Секоj, што ке се згреши со штета на делото, било тоj работник или не, Бугарин или не Бугарин, се казнува. Казната му се определува од месниот комитет и се извршува во согласнотс со Централниот. 14. Врз основа на овой устав, е изработен подробен внатрешен правилник."

Правилник на Бугарските Македоно - Одрински Револуционерни Комитети [1894 г.]

15. Секоj член при простапуваньето во Комитетот треба да положи заклетва коjа гласи: "Се заколнувам во Бога, верата и своjта чест, дека ке се борам до смрт за слободата на Бугарите во Македониjа и Одринско, дека безусловно ке се покорувам на началството и без приговор ке jа исполнувам неговата заповед; дека нема да издам никому, ниту со збор, ниту со дело таjната, со коjа дене се веначам и сето онаа, кое од денес натаму ке го чуjам, видам и разберам за делото. Во спротивен случаj, нека бидам убиен од еден од другарите со револвер или кама, кои овде ги бакнувам".
Заклетвата се дава пред евангелие, револвер, кама, или какво оружjе ке се наjдел се прават три поклонуваньа, се бакнуваат изброените нешта, кои по заклетвата пак се бакнууват. Заклетвата може да даде било коj член на Комитето, но се претпочитаат духовните лица."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Ванчо Георгиев е историк (историчар) от Северна Македония, професор от Скопския университет, член на смесената българо-македонска комисия за исторически и образователни въпроси и струмишки селянин.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 880 пъти.