Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Годишнината на Илинденското въстание в Скопйе", публикувано във в. "Родина", брой 404, Скопйе, 1917 година
Георги Баждаров от с. Горно Броди, Серско, Егейска Македония - "Годишнината на Илинденското въстание в Скопйе", публикувано във в. "Родина", брой 404, Скопйе, 1917 година


Увеличи
Описание

"Тоя свѣтълъ народенъ праздникъ бѣ отпразднуванъ тая година въ Скопйе съ подобающата му се тържественость.
Още въ надвечерието на праздника учрѣжденията, магазинитѣ и кѫщите бѣха окичени съ знамена. Магазинътъ на г. Д. Зойчевъ, украсенъ съ народни трикольори, зеленина и ликоветѣ на погиналитѣ македонски революционери особено привлѣче вниманието на публиката и главно на нашитѣ съюзници, които любопитствуваха да знаятъ, кои сѫ тѣзи хора на портретитѣ. Черквата св. Богородица, кѫдѣто се отслужи литургия, и широкиятъ дворъ на черквата бѣха прѣпълнени съ богомолци. На литургията присѫствуваха всички военни прѣдставители на гражданската и военна власть въ града, а отъ страна на виднитѣ македонски дѣйци г. Тодоръ Александровъ. Едно голѣмо множество отъ селянки, прѣдимно момичета и селени - бивши четници и милиционери, съ пушкитѣ си, бѣха придошли отъ околнитѣ села и запълнили двора и съсѣднитѣ входове къмъ него.
Слѣдъ литургията едно дълго шествие се проточи къмъ построения павильонъ при банката, дѣто прѣдстоеше да се отслужи панахида за падналитѣ революционери и молебствие за живитѣ. Начели на шествието вървѣха група четници, въ своитѣ униформи и въорѫжения, носящи портретитѣ на Дѣлчевъ, Груевъ, Борисъ Сарафовъ, бившия мѣстенъ войвода Василъ Аджаларски и таблото съ ликоветѣ на революционеритѣ..

. ...Възстанието бива потушено жестоко 9,830 кѫщи сѫ опожарени 67, 853 души обездомени, 2,129 души беззащитно население изклани...
Организацията слѣдъ възстанието се окопитва наново; нѣщо повече, тя се засилва...
Но тукъ начева врѣмето за най-тежки изпитания за организацията и цѣлото македонско население, срѣщу което се нахвърлятъ съ нечувана ярость толериранитѣ отъ хамидовото правителство сръбски и гръцки чети. Съ побои, опожаряване, убийства, гръцкитѣ и сръбски чети дирѣха да създадатъ въ Македония истински сърби и "славяногласници" патриаршисти. Това бѣ врѣмето, когато гръцки владици плащаха съ наполеонъ срѣщу всѣка отсѣчена българска глава и когато безразборно се изтрѣбяваше българското население.
Въ тази тежка отбрана македонското население и неговата революционна организация проявиха всичката жилавина и всичката борческа твърдость на българското племе..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в Серското село Горно Броди Георги Димков Баждаров (1881-1929, Варна) е революционер, учител и журналист, деец на ВМОРО и ВМРО, един от основателите на Македонския научен институт. Учи в Солунска българска мъжка гимназия и в Битолската българска класическа гимназия. Още като ученик е сред основавателите на ученически революционен кръжок на Българското тайно революционно братство. Участва в Илинденско-Преображенското въстание, а по-късно е сред основателите на Съюза на българските конституционни клубове и на Съюза на българските учители в Отоманската империя. Редактира редица вестници и списания, издава книги за Македония и ВМОРО.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1526 пъти.