Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> „Житие и исповедание и за некои чудеса пове­ствование иже во святих отца нашего Климента Архиепископа болгарскаго”, публикувано в сп. "Български книжици", кн. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, Цариград, 1858 година
Партений Зографски от Галичник, Реканско, Вардарска Македония - „Житие и исповедание и за некои чудеса пове­ствование иже во святих отца нашего Климента Архиепископа болгарскаго”, публикувано в сп. "Български книжици", кн. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, Цариград, 1858 година


Увеличи
Описание

Първият превод на Пространното житие на Климент Охридски е направен от епископ Партений Зографски на миячко наречие и е публикуван през 1858 г. в списание "Български книжици".
"Охридска-та Архiепископiя в последно-то време имаше под своя власт 10 митрополiи и 10 епископiи, сиреч си-те епархiи на югозападна Македонiя. Замечателно е что в си-те овiе епархiе, освен две три, и до днеска се употребляват толко гърчкiи-от язик не толко в църкви-те, но и во училища-та, ако они и да са населени от чисти и природни Болгари, кои-то незнает и гри по гърчки. Ах, овiе сиромаси се достойни за големо сожаленiе, и они се сега почти единственни-те епархiи болгарски, где уще не се вовел во училища-та и църкви-те природни-от язик, и тоа не от нещо друго, а толко от недостаток в учители. Еве славно и обширно поприще за тие що сакат да остават вечна памет по себе. Не е овде место да разказуваме како и кога исчезнал от вишепоменути-ве епархiи болгарскiи-от язик."
"О пастире добрiй! восклицават неговiй-от жизнеописател, како да предвидит будуще-то горе, соблюди от варварски нашествiя твои-те чада и сохранай нас во всекое време и особенно сега, кога се приближува скорб-та, кога немаме другего помощника, кога Скитскiй-от меч се напоил с кръв Българска, кога ръка язическа хвърля трупове-те на духовни-те твои чада да й ядат птици-те небесни! Сокруши и ти них с десница-та Божiя, коему ти служиш, и даруй мир на люди-те твои, за да можеме мие да устроиме торжество-то твое и така вечно да прославляваме чрез тебе Отца и Сина и Светаго Духа. Амин."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Партений Зографски/Нишавски, със светско име Павел Хадживасилков Тризловски (1818-1876) е български духовник и книжовник, един от първите български филолози и фолклористи.
За повече информация за Партений Зографски тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 4006 пъти.