Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Молба до Българския министър на правосъдието", София, 1916 година
Андон Димитров от с. Айватово, Солунско, Егейска Македония - "Молба до Българския министър на правосъдието", София, 1916 година


Увеличи
Описание

През 1915 г. Андон Димитров Филахтечев е назначен за помощник-началник на гражданското отделение към Българското министерство на правосъдието.
На 16 октомври 1916 г. основателят на ВМОРО изпраща писмо до министъра на правосъдието Христо Попов (македонски българин от с. Стояково, Гевгелийско), с молба да бъде назначен за апелативен съдия.
"Господин Министре,
Безспорни сѫ заслугитѣ къмъ отечеството на Македонския интелигентенъ българинъ: учитель, свещеникъ, адвокатъ, сѫдия, медикъ и пр. Както почитаемото Министерство на Правосѫдието, така и Св. Синодъ, пъкъ и другитѣ Министерства много справедливо сѫ оцѣнили тия заслуги на Македонския българинъ и своеврѣменно сѫ уредили положението на споменатитѣ учители, свещеници, адвокати и медици. Остава още неуредено положението на бившитѣ сѫдия - българи въ Турция. Прѣдъ видъ обширната територия, на която днесъ се радва обединеното отечество отъ една страна, и прѣдъ видъ нуждата отъ сѫдии, които добрѣ познаватъ, както българското така и турското законодателство отъ друга- азъ мисля, че е належаще вече врѣме, когато почитаемото Министерство на Правосѫдието може да се позанимае съ въпроса и уреди положението и на сѫдиитѣ българи въ бивша турска Македония...
Слѣдъ като свършихъ въ Белгия, намѣсто да замина за свободна България и тукъ да уреждамъ положението си, както това сѫ направили мнозина отъ моитѣ другари, азъ прѣдпочетохъ да се завърна пакъ въ Македония - въ началото като адвокатъ, а послѣ, по желанието на Екзархията, като директоръ въ разни бѫлгарски училища тамъ и послѣднитѣ години, пакъ съ одобрѣнието на Екзархията, като сѫдия въ апелативенъ сѫдъ - кѫдѣто достойно изпълнихъ своя длъгъ, както спрѣмо своитѣ сънародници, така и спрѣмо общата кауза на България..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Андон Димитров Филахтечев (1867-1933) е изтъкнат български революционер, правист и просветен деец; един от основателите на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1215 пъти.