Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Краткое Политическое Землеописание за Обучение на Болгарското Младенчество", Крагуевац, 1835 година
Емануил Васкидович от Мелник, Пиринска Македония - "Краткое Политическое Землеописание за Обучение на Болгарското Младенчество", Крагуевац, 1835 година


Увеличи
Описание

"Напечатано съ одобренiемъ Его Свѣтлости Кнѧзѧ Сербскаго Милоша Теодоровича Обреновича:
Благословениемъ же преосвѧщеннѣйшаго Сербiи Митрополiта Господина Петра.
И изданно: отъ Неофiта архiмандрiта Хiлендарца, родомже Котлѧнца: и ЕмманꙊила Васкiдовича, еллинногреческаго Сищовскаго оучилища оучителѧ.
Македонiа е великаѧ область - и опрѣдѣлѧвасѧ къ востокъ, отъ Θракiа: коѧто сѧ раздѣлѧва, отъ Неста рѣка - къ пладнина, отъ Тессалiа, и Албанiа - къ западъ, отъ Адрiанското море - къ полꙊнощъ: отъ Далмацiа, Босна, Сербiа, и Болгарiа - има прехваленiи горы: Адона, Олимба, Паггеонъ (златоноснаѧ) коѧто е близо при Зехна, Скардъ, междꙊ Македонiа, и Илирiческаго предѣла, и дрꙊгiи многiи - неинiте рѣки са: Вардарь, Неста, Быстрица, Стримона, и разнiи дрꙊгiи.
Въ таѧ великаѧ область, има и великiи добрави - добро скотопитанiе, а найпаче овцы съ макотенскаѧ волна - различнiи сѣидби: ПамꙊкъ много, Орiсъ, Вiно, Масло, Анасонъ, изрѧденъ Медъ, и Тютюнъ, и разновиднiи добровкꙊсни овощiи - воздꙊхъ доброратворенъ, и предобраѧ клiма - жители, Грецы, Болгари, КꙊцовласи, всѣ восточноблагочестивiи, и мало Могаметане, и Евреи."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Емануил Васкидович (1795-1875) е български възрожденски просветител, книжовник и общественик. Основател е на първото елино-българско училище в българските земи през 1815 г. в Свищов.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1210 пъти.