Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Европейски пътешественици на Балканския полуостров през време на Френската революция", публикувано в сп. "Македонски преглед", год. I, книга 3, София, 1925 година
Константин Стоянов-Вълканов от с. Песочница, Леринско, Егейска Македония - "Европейски пътешественици на Балканския полуостров през време на Френската революция", публикувано в сп. "Македонски преглед", год. I, книга 3, София, 1925 година


Увеличи
Описание

Видният българския просветен деец и публицист Константин Стоянов-Вълканов предава различни сведения на чужденци за българите.

"Но въпреки това, книгата му е много интересна за насъ, защото авторътъ е опредѣлилъ точно границитѣ на българитѣ. Ще приведа това мѣсто отъ нея: „Най-южнитѣ окрѫзи, гдето българскиятъ езикъ е въ всеобщо употрѣбление, сѫ на западната страна отъ Македония нѣколко лева въ съседство съ Корча, а на изтокъ планинитѣ, които заграждатъ голѣмитѣ равнини Солунска, Енидже-вардарска и Воденска. Първиятъ окрѫгъ (Корчански) е заетъ отъ гърци и албанци, но последниягъ (Воденски) трѣбва да се счита като юженъ край на нова България, тъй като християнитѣ, които говорятъ български диалектъ, се простиратъ отъ тукъ почти непрекѫснато презъ северната часть на собствена Македония, както и нейнитѣ провинции Пеония, Пелагония и други нататъкъ презъ цѣла Мизия и вѫтрешностьта на Тракия до Дунава и околностьта на Цариградъ. Брѣговетѣ на Тракия само могатъ да се считатъ като часть отъ Гърция, тъй като тамъ преобладава гръцки езикъ, както е било отъ времето на основаване колонии отъ нѣкогашна Гърция въ тази страна“."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Константин Стоянов Вълканов е виден български просветен деец и публицист; член-основател на МНИ.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 498 пъти.